System zarządzania bezpieczeństwem

System Zarządzania Bezpieczeństwem w Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zmianami) („Ustawa POŚ") Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS") będąc zakładem zakwalifikowanym jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza poniżej informacje dotyczące przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:


Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. ks. J. Popiełuszki 2
woj. Podkarpackie

REGON: 690354278
NIP: 816-10-33-894

 

Skład Zarządu:

   Jacek Głowacki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
   Joanna Podubny – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
   Mirosław Rokicki – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

 

2. Opis działalności zakładu:


Przedmiotem działania ENS jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, a także wykonywanie usług z tym związanych.

 

3. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym:


Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. została zaliczona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej („ZZR") ze względu na posiadanie zbiorników magazynowych oleju opałowego, których zdolność magazynowa jest większa od wartości progowej (> 2500 Mg), określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

ENS dokonała zgłoszenia zakładu w myśl art. 250 ust.1 Ustawy POŚ do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przekazała tym organom Program Zapobiegania Awariom. W ENS został również opracowany Zakładowy Plan Operacyjno – Ratowniczy.

 Powyższe dokumenty są stale uaktualniane a procedury w nich zawarte zostały wdrożone oraz są okresowo sprawdzane podczas szkoleń z udziałem pracowników zakładu i terenowych jednostek PSP.

 

Zgodnie z przyjętą polityką zakładu dotyczącą zapobiegania poważnym awariom przemysłowym kierownictwo ENS zobowiązało się do:

   • zapobiegania poważnym awariom;
   • dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa;
   • spełniania wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, dotyczących naszej firmy;
   • ciągłego doskonalenia działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom;
   • zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji Programu Zapobiegania Awariom;
   • podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania poważnym awariom.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych ("ZZR"):


Substancją, która kwalifikuje ENS do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej jest olej opałowy lekki, nr CAS 68334-30-5, sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 jako substancja szkodliwa i stwarzająca zagrożenie dla środowiska. W załączniku poniżej przedstawiono charakterystykę składowanego oleju opałowego oraz zagrożenia jakie powoduje.

  

 identyfikacja zagrożeń

 

karta charakterystyki oleju wraz ze scenariuszem narażenia


 

5. Sposoby ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:


Sposób alarmowania o awarii w ENS:

 

Pracownik, który zauważył awarię, natychmiast w miarę swoich możliwości, ocenia stopień zagrożenia, powiadamiając jednocześnie w jakikolwiek dostępny sposób:
   • znajdujących się w pobliżu współpracowników,
   • Dyżurnego Inżyniera Ruchu („DIR").

 

Alarm o zagrożeniu pożarowym lub innym zagrożeniu miejscowym (np. rozlew lub skażenie substancjami niebezpiecznymi) ogłasza się przy pomocy:

   • lokalnych syren alarmowych - uruchamianych automatycznie przez systemy detekcji gazu lub pożaru;
   • ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP);
   • telefonów;
   • radiotelefonów;
   • posłańców;
   • innych sposobów (np. głośne wołanie).

 

Dyżurny Inżynier Ruchu natychmiast po otrzymaniu wiadomości o awarii rozpoczyna organizowanie działań interwencyjnych, ocenia rozmiary niebezpieczeństwa i powiadamia:

   • Państwową Straż Pożarną;
   • Szefa Produkcji;
   • Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Technicznego ENS.

 

Dyrektor podejmuje decyzję o zasięgu akcji usuwania awarii i o ile to konieczne nawiązuje osobiście lub poprzez wyznaczonego przedstawiciela kontakt z wszelkimi organami i instytucjami spoza ENS.

 

Telefony alarmowe:

    Dyżurny Inżynier Ruchu w ENS: (17) 240 50 15
    Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie: 112
    Straż Pożarna: 998
    Pogotowie Ratunkowe: 999
    Policja: 997

 

 W przypadku poważnej awarii przemysłowej wykraczającej swym zasięgiem poza teren ENS (np. dużych ilości dymu z palącego się oleju), po wnikliwej ocenie rozmiarów oraz prognoz rozwoju awarii dokonanej przez kierownictwo ENS, ludność cywilna zostanie poinformowana o zagrożeniu oraz sposobie dalszego postępowania poprzez:

  • Obronę Cywilną - ENS powiadamia Obronę Cywilną Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, przekazując informacje o powstałym zagrożeniu poprzez Szefa Ekip Interwencyjnych (SEI), wyznaczonego przez Dyrektora zakładu. Obrona cywilna informuje społeczeństwo o zagrożeniu za pomocą syreny umieszczonej na dachu budynku Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Sarzyna oraz komunikatu o treści: „Uwaga! Ogłaszam alarm o pożarze zbiorników olejowych na terenie elektrociepłowni i możliwym zagrożeniu  spowodowanym  emisją  gazów  pożarowych – proszę zejść z otwartej przestrzeni – schronić  się w budynkach i pozamykać otwory". Obrona Cywilna uruchamia według swoich procedur odpowiednie służby, takie jak np.: Policję, służbę zdrowia, służby weterynaryjne.
  • Sąsiednie zakłady: zakłady chemiczne Ciech Sarzyna S.A. (CS), Sarzyna Chemical Sp. z o.o. (SCh) (poprzednia nazwa: Ciech Żywice Sp. z o.o.) oraz Zakład Chemiczny „Silikony Polskie" Sp. z o.o. (SiP). SEI powiadamia sąsiednie zakłady o powstałym zagrożeniu na podstawie "Instrukcji współpracy". CS uruchamia zakładowy system ostrzegania i alarmowania w zależności od rozmiarów zdarzenia - według wewnętrznych procedur (np. przez radiowęzeł zakładowy).

Odwołanie alarmów odbywa się przy pomocy tych samych środków i procedur, jakimi alarm ogłoszono.

 

6. Grupa zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.


Zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Nr 749/20 z dn. 1.12.2020r., zmienioną Decyzją Nr 205/21 z dn. 23.04.2021r., ENS jest członkiem grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina.

 

W ww. decyzji Komendant Wojewódzki PSP nałożył na zakłady obowiązek wzajemnego informowania się o zagrożeniach i ustalenia zasad alarmowania w przypadku ich wystąpienia, a także do dostarczania do KW PSP niezbędnych danych do opracowania i aktualizacji zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego i innych analiz.


aktualizacja z dnia 30.07.2021 r.