Struktura paliw

 

  Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zgodnie z § 37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623).

 

   1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę ww roku 2020:

 

L.p. Źródło energii Udział %
1 Odnawialne źródła energii 0,00
2 Węgiel kamienny 0,00
3 Węgiel brunatny 0,00
4 Gaz ziemny 99,99
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Olej opałowy lekki 0,01


 
   2. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2020.

 

 

Lp.Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2
Mg/MWh
SO2
Mg/MWh
NOX
Mg/MWh
Pyły
Mg/MWh
Odpady radio-aktywne
1 Polenergia EC Nowa Sarzyna Gaz ziemny GZ-50 (E) 0,40846 0,0000 0,00024 0,0000 ---
2 Olej opałowy lekki**) --- --- --- --- ---

**) olej opałowy lekki spalany był w turbinach gazowych jedynie w czasie testów i prób