Struktura paliw

 

  Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zgodnie z § 37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623).

 

   1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENS w 2018 r.:

 

L.p. Źródło energii Udział %
1 Odnawialne źródła energii 0,00
2 Węgiel kamienny 0,00
3 Węgiel brunatny 0,00
4 Gaz ziemny 99,99
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Olej opałowy lekki 0,01


 
   2. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENS w 2018 roku. 

 

 

Lp.Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2
Mg/MWh
SO2
Mg/MWh
NOX
Mg/MWh
Pyły
Mg/MWh
Odpady radio-aktywne
1 Polenergia EC Nowa Sarzyna Gaz ziemny GZ-50 (E) 0,4151 0,0000 0,0002 0,0000 ---
2 Olej opałowy lekki**) 0,8205 0,0000 0,0016 0,0001 ---

**) olej opałowy lekki spalany był w turbinach gazowych jedynie w czasie testów i prób w warunkach odbiegających od normalnych